Foto z turnajů

Kotlina Terezín 15.5.2012:

tour tour tour tour
tour tour tour tour

Bítozeves 16.6.2012:

tour tour tour tour
tour tour tour tour

Terasy 28.7.2012:

tour tour tour tour

Beřovice 25.8.2012:

tour tour tour tour

Benátky 21.9.2012:

tour tour tour tour

Stará Boleslav 13.10.2012:

tour tour tour tour